Важно от НОИ: Ето какви са условията за инвалидни пенсии и как да се възползваме. Ще цитираме директно „НОИ“ за да бъдем максимално точни и да Ви бъдем полезни.

Кога лицата имат право на пенсия за инвалидност?
Лицата имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време.Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – от датата на заявлението по чл. 94 от КСО.
Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността.
Пенсиите за инвалидност на лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, се отпускат пожизнено.
Пенсиите за инвалидност се спират, когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказните условия на труд.

Какви са условията за придобиване на право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване?

Осигурените придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – до датата на заявлението по чл. 94 от КСО, както следва:

  1. до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа – независимо от продължителността на осигурителния стаж;
  2. до 25-годишна възраст – една година, като не по-малко от 4 месеца са действителен осигурителен стаж;
  3. до 30-годишна възраст – 3 години, като не по-малко от 1 година е действителен осигурителен стаж;
  4. над 30-годишна възраст – 5 години, като не по-малко от 1 година и 8 месеца са действителен осигурителен стаж.

Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година действителен осигурителен стаж.

Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Повече информация може да намерите директно на сайта на НОИ
Ето линк: http://www.nssi.bg/pensions/grantpensions/422-pi
Ще намерите точна и актуална информация относно пенсия за инвалидност