Общи условия

Общи условия на veselqk.com

1. С влизането си в този сайт – veselqk.com. Вие декларирате, че сте запознати с настоящите Общи условия, приемате ги напълно, и се обвързвате с посочените права за ползване. Посещавайки  veselqk.com, Вие също така се задължавате да спазвате всички от наложените правила при неговата употреба, както и всички разпоредби на приложимото законодателство. С натитскане на електронната препратка на този сайт, Вие правите електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и, че сте запознати с настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате.
При несъгласие с някое от посочените задължения, напуснете сайта незабавно и не използвайте услугите на veselqk.com

2. При всяко влизане в сайта, вие декларирате че сте запознати и ще спазвате настоящите условия за ползване.

3. Всички материали в сайта са обект на авторско право и като такива се ползват с пълната защита на Закона за авторското право и сродните права. Всяко незаконно използване на сайта, снимки, видеоклипове или информация от него е забранена.

4. В случай на използване от трети лица на снимки, клипове или статии – задължително е посочването на източника и автора, с връзка към оригинала.

5. Незаконно е всякакво премахване и/или заличаване на воден знак от снимки, както и всякакво друго нарушаване на авторското право. В никакъв случай не се разрешава използване името на сайта, пращането на имейли или пращането на писма, представяйки се за част от екипа или по някакъв начин, свързани с veselqk.com

6. В никакъв случай veselqk.com или нейните доставчици не носят отговорност за настъпили преки или косвени вреди (включително, но не само, за загуба на данни или печалба), произтичащи от ползването или невъзможността за използване на материали от интернет страницата veselqk.com, дори ако veselqk.com е бил уведомен устно или писмено за възможността от такива щети.

7. veselqk.com не носи отговорност за непредоствяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

8. veselqk.com не е запознат със съдържанието на всички сайтове, свързани с неговата Интернет страница и не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове. Включването на някоя връзка не означава обвързването на veselqk.com със сайта. Използването и свързването с линкове, поместени на този сайт са за сметка на потребителя и на негова отговорност.

9. veselqk.com има право да отдава с цел продажба в сайта си пространство на рекламодатели и да показва, позиционира и зарежда техни реклами и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите. Отговорност за съдържанието на рекламните материали носят само и единствено рекламодателите, които според нашите и законовите изисквания следва да са изработени в съответствие със защитата на авторските и сродните му права, както и с оглед интересите и правата на потребителите

10. veselqk.como може да ревизира тези условия за ползване на своя уеб сайт по всяко време едностранно без предупреждение.

11. Всички спорове, породени от тези Общи правила и условия или отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай не непостигане на съгласие – по съдебен ред. Приложимото право е действащото българско законодателство.

Вашият личен живот е важен за нас. За повече информация вижте нашата Декларация за поверителност: https://veselqk.com/декларация-за-поверителност

В съотвествие с всички законови и програмни правилата, ние правим всичко възможно да предпазваме ненавършилите пълнолетие лица от достъп до страници с неподходящо съдържание.

Ние силно подкрепяме превенцията на детският достъп до материали за възрастни.

Декларираме категорична нулева толерантност към детската порнография и незаконното разпространение и предлагане на сексуални услуги!